Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

  W związku z Rozporządzeniem MEN 
  w sprawie zasad udzielania i organizacji  
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
  w publicznych przedszkolach, szkołach 
  i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.  
  działania pedagoga i psychologa
  szkolnego mają na celu: 

  wsparcie, poradnictwo i pomoc

a realizowane są poprzez:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia
  w życiu szkoły;

 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (konsultacje i porady, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcią o charakterze terapeutycznym i o charakterze socjoterpeutycznym);

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  (także pomocy materialnej
  w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej)
   w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (współpracujemy z instytucjami - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, strażą miejska, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi);

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
  w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Artykuły

2023-11-17
2023-09-20

DARMOWY WEBINAR DLA RODZICÓW - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W ramach realizacji założeń wsparcia młodzieży borykającej się z uzależnieniami behawioralnymi, wdrożyliśmy cykl darmowych spotkań on-line dla Rodziców i Opiekunów, którzy podejrzewają u swojego dziecka uzależnienie od gier komputerowych, mediów społecznościowych, komputera, telefonu, Internetu lub dostrzegają niepokojące sygnały zmierzające do uzależnienia.

Czytaj więcej o: DARMOWY WEBINAR DLA RODZICÓW - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
2022-11-02
2022-10-04

PORADNIA SPECJALISTYCZNA - ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz pedagogów i rodziców w ramach Poradni Strefa Zmiany. Skupiamy się głównie na terapii uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych (komputer, gry, telefon, hazard) skierowanej do osób nieletnich.

Czytaj więcej o: PORADNIA SPECJALISTYCZNA - ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII
2022-09-01
2022-08-31

RODZINY ZASTĘPCZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

Czytaj więcej o: RODZINY ZASTĘPCZE
2022-04-01

POMOC

Uwaga! Pomoc 800 12 12 12 po ukraińsku

Od marca br. przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim.
Można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim.

https://brpd.gov.pl/2022/03/30/uwaga-rozszerzamy-wsparcie-psychologow-mowiacych-po-ukrainsku/

Czytaj więcej o: POMOC
2022-03-16

Webinar dla rodziców w j. rosyjskim / ukraińskim

 
Webinar dla rodziców w j. rosyjskim/ukraińskim
Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci po doświadczeniach traumatycznych.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza na bezpłatne webinarium dla rodziców.

Czytaj więcej o: Webinar dla rodziców w j. rosyjskim / ukraińskim
2021-11-26

NOWY NR TELEFONU ZAUFANIA ORAZ INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

Od 1 listopada br. ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) zastąpiona zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
Nowy bezpłatny numer, pod którym można otrzymać wsparcie psychologiczne,
to
 800 12 12 12.

Czytaj więcej o: NOWY NR TELEFONU ZAUFANIA ORAZ INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA
2021-06-07

Wsparcie psychologiczne w kryzysie

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

w związku z trudnościami i zmianami natury psychologiczno-społecznej, powstałymi w wyniku trwającej od ponad roku pandemii COVID-19, zachęcamy do zapoznania się
z informacjami o miejscach, w których osoby w kryzysie mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

Czytaj więcej o: Wsparcie psychologiczne w kryzysie