Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

sekretariat@sp67.katowice.pl
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025


Od dnia 11.03.2024 r.
rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.
W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej.
Adres strony www z dostępnym wnioskiem https://katowice.e-nabor.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 11 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Wydrukowane i podpisane przez obydwoje rodziców zgłoszenie prosimy składać w sekretariacie. Po za godzinami pracy sekretariatu – można zostawić w zamkniętej kopercie na portierni.


REGULAMIN  REKRUTACJI  NA  ROK SZKOLNY 2024/2025


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60),
  • uchwała Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/765/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  • zarządzenie nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023r.


§ 1

1. Do klas I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:

    a) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,

    b) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców:

    - jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

    albo

   - posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

3. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice wypełniają wniosek drogą elektroniczną.

4. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są na podstawie skierowania z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.


§ 2

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (do pobrania – załącznik nr 1).

3. Kryteria przyjmowania dzieci spoza rejonu szkoły, z określoną punktacją:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

32

2.

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

3.

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata
w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4.

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

5.

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice
z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.

Niepełnosprawność kandydata

1

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1


4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów: 

1) w zakresie pkt 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice;

2) w zakresie pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

3) w zakresie pkt 5 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);  

4) w zakresie pkt 6 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

5) w zakresie  pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573 ze zm.);

6) w zakresie pkt 11 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7) w zakresie pkt 12 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. poz. 447 ze zm.).

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole w postaci pisemnego oświadczenia.


§ 3

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25. W klasach integracyjnych liczba uczniów waha się od 15 do 20, w tym ilość uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego do 5.


Obwód SP 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. KEN

lp ulica numery
1 Braci Mniejszych wszystkie
2 Jana Heweliusza wszystkie
3 Józefa Płochy wszystkie 
4 Józefa Wybickiego wszystkie 
5 Jutrzenki wszystkie
6 Karola Grzesika wszystkie 
7 Kijowska od 19 do końca 
8 Krucza wszystkie 
9 Łanowa wszystkie 
10 Mała wszystkie 
11 Ogrodowa wszystkie 
12 Radomska wszystkie 
13 Sielska wszystkie 
14 Stanisława Hadyny wszystkie 
15 Szafirowa wszystkie 
16 Szojdy wszystkie 
17 Twarda wszystkie 
18 Urocza wszystkie
19 Włodzimierza Majakowskiego wszystkie
20 Wyzwolenia wszystkie 
21 Zielona wszystkie