Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 w Katowicach

 

40-756 Katowice

ul. Zielona 5

tel. 32 20 23 910

E-mail: sekretariat@zsp20.katowice.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Deklaracja dostępności

2021-03-28

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności zgodnie z zapisem art. 11 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696, z późn. zm.)

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA

 1. Dostępność wejścia do budynku: wejście do budynku posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - podjazd z poręczami

 2. Szerokie korytarze.

 3. Szerokie schody z poręczami z obu stron.

 4. Windy w części budynku.

 5. Dostosowanie pochylni: brak

 6. Dostępność platform: brak

 7. Parking dostępny. Wydzielone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

 8. Prawo wstępu z psem asystującym: możliwe

 9. Możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

 

DOSTĘPNOŚC CYFROWA

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma http://sp67katowice.szkolnastrona.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp67.katowice.pl, tel. 32 2023910.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

 

DOSTĘPNOŚC INFORMATYCZNO – KOMUNIKACYJNA

 1. Kontakt telefoniczny – tak

 2. Kontakt korespondencyjny – tak

 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych , w tym wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych – możliwe

 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – możliwe

 5. Przesyłanie faksów – tak

 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje – brak

 7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty – brak

 8. Kontakt z pomocą tłumacza przewodnika – brak

 9. Dostępność informacji głosowych: brak

 10. Dostępność pętli indukcyjnych: brak

 11. Informacja o zakresie działalności szkoły na stronie internetowej szkoły w postaci:

 • Tekst odczytywalny maszynowo – brak

 • Nagrania treści w polskim języku migowym w postaci pliku video – brak

Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności